Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İyifikir yazılım Tasarım Org. Eğt. Ve Dan. Hizm. Ltd. Şti. olarak kişisel bilgilerinizin devamında açıklandığı şekillerde olmak üzere; tamamen hukuki çerçeve içerisinde 3. kişilerle paylaşılabilir ve kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında işlenebilir olduğunu bildirir; yine KVKK kapsamındaki sorumluluğumuza ilişkin olarak sizleri bilgilendiririz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

 • * Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
 • * Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 • * Şirketin iç ve çevre güvenliği ile yazılım güvenliğinin sağlanması,
 • * Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak geliştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi,
 • * Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • * Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,
 • * Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • * Pazar araştırması yapılması,
 • * İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • * Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 • * İrtibat/iletişim sağlanması,
 • * Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 • * Memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
 • * Anlaşmalı web sitelerinden ve kurumlardan yapılan alışverişlerde indirim sağlanması,
 • * Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • * Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 • * Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 • * Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • * Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

KVKK Kapsamında Haklarınız

Kanunun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlusunun mevzuattan ve bu metinden doğan hakları saklı kalmak üzere;

 • * Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • * Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • * Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • * Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • * Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • * Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • * İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • * Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
gibi haklarınız, bulunmaktadır.